Pro cílovou skupinu

Pro cílovou skupinu

Cílovou skupinou vzdělávanou v rámci představovaného projektu jsou:

a) Studenti magisterských a doktorských studijních programů zaměřených na energetiku vč. navazujících oborů (např. jaderní fyzici, elektroinženýři, strojní inženýři, chemici, atd.)
Konkrétně se jedná o studenty VŠ, které dlouhodobě s žadatelem spolupracují a zároveň jsou zastoupeny v rámci organizací partnerů projektu, tj. v technologických platformách, s výjimkou studentů, kteří studují na území hl.m. Prahy:

  • Technická univerzita v Liberci
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Vysoké učení technické Brno

Výše uvedená cílová skupina v sobě částečně zahrnuje další cílovou skupinu definovanou v rámci výzvy – „akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol“. Jedná o vybrané studenty doktorských programů, kteří současně vyučují na příslušných VŠ. Právě tento segment cílové skupiny společně s vybranými VaV pracovníky bude zpětný přenos praktických poznatků do výukového procesu.

b) Další pracovníci zabývající se vzděláváním/výzkumem a vývojem v oblasti energetiky vč. navazujících oborů
Konkrétně se jedná o zaměstnance žadatele a partnerů, resp. zaměstnance členů platforem s výjimkou těch, kteří pracují na území HMP. Jedná se např. o následující:

  • Ústav jaderného výzkumu Řež
  • ŠKODA VÝZKUM
  • Ústav termomechaniky AV ČR

Mezi hlavní potřeby cílových skupin patří zejména:

  • možnosti ověření teoretických poznatků získaných v průběhu studia v rámci praktických aplikací a konkrétních projektů řešených v hostitelských organizacích, tzn. v rámci VaV institucí a průmyslových podniků
  • zvýšení zájmu o budoucí uplatnění a udržení studentů v rámci technických oborů na vysokých školách v ČR
  • získávání zkušeností, kontaktů a prohloubení znalostí v oboru ve vazbě na aktuální trendy a potřeby VaV a aplikační sféry v ČR a v zahraničí

Patříte-li do cílové skupiny a máte-li zájem o podporu z projektu, napište prosím na adresu hlavního manažera projektu.
Do zprávy prosím napište, jakým způsobem dle Vašeho názoru přispějete k plnění cílů projektu uvedených v kapitole „O projektu“. Následně dostanete vyrozumění a budou Vám sděleny podmínky, za kterých by mohla daná akce realizovaná.